Sukces hodowcy
Wyniki badań Bydło

RUMIVITAL®i - Większa wydajność paszy

Kühe am Futtertisch

Instytut Badawczy ISF przebadał w wielu gospodarstwach produkujących mleko, skuteczność działania RUMIVITAL®i w różnych typach dawek. RUMIVITAL®i okazał się być niezwykle efektywny szczególnie w przypadku stosowania PMR-u z górną granicą wartości węglowodanów niestrukturalnych (385 g NFC w 1 kg suchej masy), która jeszcze rośnie po dodaniu paszy uzupełniającej. Również w dawkach TMR z wysokimi wartościami NFC, RUMIVITAL®i udowodnił swoje skuteczne działanie.

RUMIVITAL®i  w porównaniu do żywych kultur drożdży

20-tygodniowe badanie OFF-ON-OFF, przeprowadzone w Szlezwiku-Holsztynie wykazało wzrost wydajności mlecznej po dodaniu RUMIVITAL®i. Gospodarstwo ze 140 krowami mlecznymi stosowało do tej pory z sukcesem żywe kultury drożdży. Średnia dzienna wydajność stada wynosiła prawie 27 kg mleka, co odpowiada średniej ruchomej wynoszącej 9.865 kg mleka. Dawkę stanowił zbilansowany PMR, uzupełniany paszą treściwą w stacji paszowej. Dzięki zastosowaniu RUMIVITAL®i udało się osiągnąć wzrost wydajności mlecznej o ponad 1 kg na krowę dziennie. Po odstawieniu preparatu wydajność mleka spadła do ilości sprzed zastosowania RUMIVITAL®i (rys.1). RUMIVITAL®i przyczynił się do poprawy wydajności z 1,3 do 1,4 kg mleka w przeliczeniu na 1 kg pobranej suchej masy. Poprawa jest zatem wynikiem lepszego wykorzystania paszy.

Wpływ na wykorzystanie paszy i wydajność mleczną

W gospodarstwie w Turyngii zbadano oddziaływanie RUMIVITAL®i na wykorzystanie paszy i wydajność mleczną. Gospodarstwo posiadało 75 krów a przeciętna dzienna ilość mleka wynosiła 38 kg przy średnim dniu laktacji stada objętego doświadczeniem. Podczas 18-tygodniowego doświadczenia zwierzęta żywiono TMR-em opartym na kukurydzy. W tym czasie, w grupie kontrolnej zwierzęta otrzymywały normalną mieszankę paszową mineralną, a w grupie doświadczalnej tę samą mieszankę z dodatkiem RUMIVITAL®i.
Gospodarstwo osiągało już wcześniej wysoki poziom wydajności. Dzięki RUMIVITAL®i mógł on jeszcze wzrosnąć o 4,5% (rys.2). Efektywniejsze wykorzystanie dawki przyczyniło się do uzyskania wzrostu wydajności energetycznej o 0,18 MJ na kg pobranej suchej masy.

Nowe elastyczne rozwiązania w układaniu dawek

Substancja czynna, która zwiększa efektywność paszy i udostępnia więcej składników pokarmowych z paszy, jest składnikiem niezwykle pożądanym ze względu na opłacalność i długotrwały efekt. Poza tym oferuje ona nowe, elastyczne rozwiązania w układaniu dawek, pozwalając na zaoszczędzenie paszy treściwej, dzięki lepszemu wykorzystaniu składników zawartych w paszy objętościowej.

RUMIVITAL®i poprawia zużycie paszy i wydajność mleczną
Rys.1 RUMIVITAL®i poprawia zużycie paszy i wydajność mleczną
 Rumivital®i poprawia wydajność mleczną
Rys.2 Rumivital®i poprawia wydajność mleczną