Innowacyjne substancje czynne firmy Schaumann

RUMIVITAL optymalizuje fermentację w żwaczu

RUMIVITAL

RUMIVITAL to innowacyjny produkt fermentacji będący wynikiem prac badawczych firmy SCHAUMANN, mający na celu zwiększenie dostępności substancji odżywczych w żwaczu bydła. Produkt stymuluje trawienie różnych frakcji węglowodanów w żwaczu, zwłaszcza frakcji skrobi i włókna roślinnego. Wzrost możliwości fermentacyjnych w żwaczu skutkuje większą rotacją związków odżywczych, co pozwala na lepsze wykorzystanie paszy. Istnieją trzy warianty produktu: RUMIVITAL, RUMIVITAL®i oraz RUMIVITAL®b, dostosowane dla danego materiału wyjściowego.


Skład i jakość paszy objętościowej nie zawsze są takie same. W zależności od momentu zbioru i materiału wyjściowego, strawność włókna surowego w dawce ogółem może ulegać znacznym wahaniom. Frakcje włókna są, w porównaniu do wszystkich innych surowych składników pokarmowych, mniej strawne i w związku z tym gorzej wykorzystywane przez zwierzęta. 

Udostępnienie frakcji węglowodanowych ze ścian komórkowych

Elementy szkieletowe roślin zbudowane są z węglowodanów pełniących funkcję budulcową: celulozy i hemicelulozy (frakcje NDF i ADF), które tylko do pewnego stopnia ulegają rozkładowi przez bakterie żwacza. RUMIVITAL poprawia strawność tych składników.

Produkt fermentacji wspiera udostępnianie zawartości komórek i wspomaga rotację związków odżywczych w żwaczu

RUMIVITAL, RUMIVITAL®i oraz RUMIVITAL®b są jedynymi w swoim rodzaju kompleksami wysokobiałkowych substancji czynnych, pozyskiwanych w wyniku fermentacji z udziałem wyselekcjonowanych grzybów. Stymulują one przyswajalność i fermentację różnych frakcji węglowodanowych w żwaczu, będąc równocześnie pożywką dla bakterii żwaczowych. Sprzyja to rozkładowi włókna surowego i frakcji skrobi. Dzięki poprawie strawności włókna oczekiwać można większego poboru suchej masy i tym samym większej ilości energii, co w efekcie poprawia wykorzystanie paszy.

Trzy warianty produktu RUMIVITAL w zależności od sytuacji wyjściowej paszy objętościowej

Obszar zastosowania substancji czynnej RUMIVITAL obejmuje obecnie trzy warianty: RUMIVITAL, RUMIVITAL®i oraz RUMIVITAL®b. Sposób działania każdego z nich ma nieco inne ukierunkowanie. RUMIVITAL jest zoptymalizowany przede wszystkim pod kątem wykorzystania paszy w dawkach żywieniowych na bazie traw, przeznaczonych dla krów mlecznych. RUMIVITAL®i został natomiast stworzony specjalnie dla dawek skrobiowych, opartych na kukurydzy z wysokimi wartościami węglowodanów nie będących włóknami. Również on stabilizuje wartość pH żwacza. Dzięki powiększeniu powierzchni struktur ściany komórkowej, wiązanych jest więcej jonów H+ i wzrasta pojemność buforowa (rys.1). RUMIVITAL®b to najnowszy wariant zoptymalizowany pod kątem stosowania w klasycznych dawkach dla opasów, zwiększający efektywność paszy objętościowej o niskiej ilości struktury i z wysokim udziałem lekkostrawnych węglowodanów (rys.2).

Doświadczenia potwierdzają efektywniejsze wykorzystanie paszy i wzrost strawności

RUMIVITAL, co udowodniono w badaniach, prowadzi do wyższej strawności ścian komórkowych oraz lepszego wykorzystania całkowitej masy organicznej i energii zawartej w dawce ogólnej. Badania potwierdziły większą wydajność uzyskaną z paszy. RUMIVITAL®i RUMIVITAL®b wykazują te same właściwości w dawkach opartych na skrobi. Dodatkowo obydwa warianty wpływają na zwiększenie pojemności buforowej, co prowadzi do szybkiej stabilizacji pH żwacza.
 

 

Krowy
Działanie RUMIVITAL®i
Opasy
RUMIVITAL®b poprawia rozpad frakcji ściany komórkowej i włókna w paszy objętościowej