Innowacyjne substancje czynne firmy Schaumann

AMINOTRACE - Nowatorskie udoskonalenia organicznych łączeń mikroelementów firmy Schaumann

Logo AMINOTRACE

AMINOTRACE to produkowane przez firmę SCHAUMANN organiczne połączenia mikroelementów najwyższej jakości. Wyróżniają się one najlepszą rozpuszczalnością, optymalną koncentracją mikroelementów, stabilnym kompleksem oraz najwyższą dostępnością biologiczną. Ścisła współpraca Uniwersytetu Technicznego Clausthal z Instytutem Badawczym SCHAUMANN ISF doprowadziła do opracowania i przemysłowego zastosowania glicynianów i lizynianów następujących mikroelementów:

  • glicynian miedzi
  • glicynian cynku
  • glicynian manganu
  • glicynian żelaza
  • bislizynian miedzi 
  • bislizynian cynku

Założenie prac ulepszających projekt brzmiało: Zwiększenie rozpuszczalności przy zachowaniu najwyższej stabilności produktu.

Efekty

  • Wysoka biodostępność i stabilność
  • Wysoce skuteczne zaopatrzenie tkanek docelowych
  • Poprawa biologicznych wyników produkcyjnych
  • Redukcja wydzielania amoniaku

 

Główne miejsce działania
Rys.1 Główne miejsca działania
AMINOTRACE poprawia strawność
Rys.2 AMINOTRACE poprawia strawność mikroelementów
Mniejszy wskaźnik strat z AMINOTRACE
Rys.3 Mniejszy wskaźnik strat z AMINOTRACE
Redukcja miedzi i cynku
Rys.4 Średnia redukcja wydalania Cu i Zn
AMINOTRACE zwiększa przyrosty
Rys.5 Skuteczność bislizynianów Aminotrace

Wysoce przyswajalne mikroelementy pozwalają osiągnąć lepsze wykorzystanie paszy. Poszczególne substancje czynne oddziałują dodatkowo zwłaszcza na rozwój kośćca, wagę urodzeniową, przyrosty dzienne oraz mleczność (rys.1).

Aminotrace poprawia przyswajalność mikroelementów (rys.2). Dzięki temu możliwe jest zaopatrzenie w mikroelementy na równym poziomie przy zmniejszeniu podawanej ilości o ok. 25-50 %. Efektem tego jest lepsze i bezpieczne zaopatrzenie zwierząt w mikroelementy przy znacznym zredukowaniu wydalania metali ciężkich.

Lochy w chowie grupowym są szczególnie narażone na duże obciążenia. Zastosowanie glicynianów i lizynianów Aminotrace oddziałuje korzystnie na wydajność loch oraz poprawia zdrowotność racic i stabilność kośćca (rys.3). Dodatkowo AMINOTRACE wpływa na poprawę płodności loch.

W tuczu świń Aminotrace zapewnia wszystkie niezbędne do prawidłowego rozwoju mikroelementy. Rezultatem są duże przyrosty, dobry status zdrowotny oraz mniejsze wydalanie metali ciężkich (rys.4).

W chowie prosiąt wysoce stabilne i skuteczne łączenia Aminotrace odgrywają ważne funkcje wspomagające system odpornościowy prosiąt oraz procesy trawienne. Przeprowadzone doświadczenia potwierdzają wyraźną przewagę produkcyjną prosiąt żywionych z dodatkiem bislizynianów AMINOTRACE. W porównaniu do grupy kontrolnej ich przyrosty dzienne poprawiły się o 90 g i wyniosły 527g (rys.5).

AMINOTRACE u bydła
Rys.1 Główne miejsca działania
AMINOTRACE u bydła
Rys.2 Oddziaływanie Aminotrace na przyrosty cieląt

W żywieniu bydła przezwyciężyć trzeba pewne trudności związane z zaopatrzeniem w mikroelementy. Z jednej strony uwarunkowane są one zmiennością paszy objętościowej, a z drugiej strony wpływem żwacza.

U przeżuwaczy takie mikroelementy jak miedź, cynk, mangan, jod, kobalt i selen znajdują się na ogół w niewystarczających ilościach. Dlatego tak ważne jest ich uzupełnianie (rys.1).

Dzięki zastosowaniu organicznych połączeń mikroelementów AMINOTRACE można znacznie zmniejszyć negatywne współoddziaływanie. Wskutek lepszej strawności zmniejszeniu ulegają bezwzględne ilości podawanych mikroelementów, co dodatkowo ogranicza antagonistyczne oddziaływanie mikroelementów na siebie nawzajem.

AMINOTRACE został włączony również do preparatów mlekozastępczych SCHAUMANN-a, dzięki czemu zwiększeniu ulegają przyrosty oraz witalność cieląt. Doświadczenia pokazują, że dzienne przyrosty cieląt wyniosły o 5,7% więcej w przypadku cieląt żywionych z dodatkiem bislizynianu miedzi a w przypadku bislizynianu cynku o 5,0% w porównaniu do cieląt żywionych siarczanami (rys.2).

 

AMINOTRACE u drobiu
Rys.1 Oddziaływanie AMinotrace naprzyrosty masy ciała u brojlerów
AMINOTRACE u drobiu
Rys.2 Oddziaływanie Aminotrace na zużycie paszy przez brojlery

Uzupełnienie mikroelementów ma podstawowe znaczenie dla rozwoju i przyrostów drobiu. Dodanie do paszy AMINOTRACE pozwala zmniejszyć ich rzeczywiste ilości a tym samym ograniczyć zanieczyszczenie środowiska zwierząt.

Niedobór mikroelementów prowadzi do zaburzeń układu nerwowego, anomalii w rozwoju szkieletu, anemii oraz mniejszej syntezy białek. Należy zwrócić uwagę również na proporcję podstawowych aminokwasów w dawkach dla drobiu, ponieważ lizyna podawana w sposób niekontrolowany może negatywnie oddziaływać na wzrost i wydajność zwierząt.

Bislizynian cynku i miedzi SCHAUMANN-a pozwala stworzyć kombinację tak dopasowaną, by lizyna pozytywnie wpływała na organizm i przemianę materii. Doświadczenia z brojlerami jednoznacznie potwierdziły przewagę bislizynianów AMINOTRACE nad siarczanami. Z AMINOTRACE osiągnięto większe przyrosty (rys.1) oraz mniejsze zużycie paszy (rys.2).