Uniwersytet w Bonn: BONSILAGE TWIN zapobiega przegrzewaniu


Do tej pory trudno było wykazać związek pomiędzy ubiciem a działaniem zakiszaczy.

Na uniwersytecie w Bonn, przy Instytucie Technologii Rolniczej, pod przewodnictwem dr Christiana Maacka, przeprowadzono bardzo obrazowe doświadczenie.

 

Plantacja kukurydzy już na polu zanieczyszczona jest drożdżami. Drożdże zostają w kiszonce. Każdorazowe otwarcie kiszonki i dostęp powietrza sprzyjają namnażaniu się drożdży i prowadzą do szybkiego przegrzewania się kiszonki a w konsekwencji do wysokich strat. Dobre ubicie spowalnia ten proces ale go nie zatrzymuje. Współdziałanie zakiszaczy BONSILAGE TWIN MS i BONSILAGE TWIN MF w połączeniu z dobrym ubiciem skutkuje otrzymaniem ekstremalnie stabilnej i nienagannej pod względem higieny kiszonki.

 

Nowa metoda określająca stopień przegrzania kiszonki

 

Kiszonkę składowano w hermetycznych beczkach 60l przez okres min. 90 dni (rys.1).
Materiał wyjściowy cechowały następujące wartości: 38% suchej masy, 31,7% skrobi, 18,4% włókna surowego oraz 6,74 MJ NEL.
Wybrano dwa warianty ubicia (docelowe wartości DLG dla 38% SM: 310 kg SM/m3): bardzo dobre ubicie 305 kg SM/m3 i przeciętne 230 kg SM/m3. Po otwarciu kiszonki na trzech głębokościach – 15, 30 i 40 cm odnotowywano za pomocą termometru wgłębnego stałą temperaturę za miejscem wybierania (rys.2). Dodatkowo codziennie robiono termograficzną fotografię beczek (rys.3).


Dobre ubicie hamuje przegrzewanie

 

Wyniki potwierdzają jednoznacznie, że ubicie ma ogromne znaczenie dla tlenowej stabilności kiszonek z kukurydzy. W przypadku kontroli bardzo ubitej kiszonki stwierdzono pierwsze objawy przegrzewania w górnych partiach pryzmy dopiero szóstego dnia. W kiszonce średnio ubitej już po trzech dniach dostrzeżono dużo wyższe temperatury i znacznie szybsze rozprzestrzenianie się przegrzewania na dolne partie (rys. 4).

 

Zastosowanie zakiszaczy wzmacnia ten efekt

 

Zastosowanie BONSILAGE TWIN MS i BONSILAGE TWIN MF trwale hamuje aktywność drożdzy, również w kiszonkach średnio ubitych. Po dziesięciu dniach składowania w warunkach tlenowych kiszonki wykazywały normalną temperaturę, zarówno w miejscu wybierania jak i w głębszych warstwach pryzmy (rys.5). Beczka z zaprawionym materiałem nie stała się ciepła. Zastosowanie BONSILAGE stworzyło skuteczną ochronę przed stratami powstałymi w wyniku przegrzewania.

W ten oto sposób uzyskano wysoki pobór kiszonek z kukurydzy, co jest podstawą znakomitej wydajności paszy objętościowej i większej opłacalności w produkcji mlecznej.Hermetyczne składowanie kiszonek w beczkach 60 l

Schemat rozmieszczenia czujników temperatury

Termograficzne ujęcie po pięciu dniach tlenowego składowania kiszonki. Kiszonka w beczce od lewej strony do prawej: grupa kontrolna, grupa zaprawiona przez BONSILAGE TWIN MS oraz TWIN MF przy ubiciu 230 kg SM/m3

Wpływ ubicia na przegrzewanie się kiszonki w grupie kontrolnej, w różnych warstwach pryzmy

Zastosowanie BONSILAGE TWIN MS (po lewej) oraz BONSILAGE TWIN MF (po prawej) hamuje przegrzewanie już u kiszonek średnio ubitych we wszytkich partiach pryzmy