Doświadczenie z cielętami FH Bingen potwierdza znakomitą skuteczność PROVITA LE


Większy pobór paszy i wyższe dzienne przyrosty z PROVITA LE

Doświadczenie z cielętami, przeprowadzone przez FH Bingen potwierdza wysoką skuteczność działania PROVITA LE - probiotyku dla cieląt. Dzięki zastosowaniu PROVITA LE odnotowano w grupie zwierząt, bioracych udział w badaniu, wyższe dzienne przyrosty i większy pobór paszy, a tym samym poprawę ich statusu zdrowotnego. 

 

Schemat doświadczenia

 

80 cieląt rasy bydła mleczno-mięsnego płci męskiej podzielono na grupę kontrolną oraz grupę doświadczalną i przez okres siedmiu tygodni podawano im identyczny preparat mlekozastępczy. W grupie doświadczalnej stosowano ponadto dodatek PROVITA LE. Koncentracja preparatu mlekozastępczego wynosiła ok. 125 g/l pójła. Maksymalny pobór pójła wyniósł 8 litrów. Od 6 tygodnia cielęta zaczęto odsadzać - zmniejszać odpajanie pójłem. Otrzymywały one wtedy zgodny z zapotrzebowaniem suchy TMR do dowolnego pobierania w korycie. Podczas zasiedlania obory wiek cieląt wynosił od 14 do 21 dni.

 

Badane parametry

 

Kontroli podlegały następujące parametry: dzienny pobór pójła/ cielę, tygodniowy pobór suchego TMR-u/ grupę oraz pomiar masy każdego zwierzęcia za pomocą cyfrowej wagi przelotowej. Status zdrowotny podlegał codziennej ocenie subiektywnej.

 

Wynik: wyższe dzienne przyrosty

 

Zastosowanie PROVITA LE umożliwiło osiągnięcie w doświadczeniu wyższych dziennych przyrostów.
Waga startowa w obydwu grupach była prawie identyczna: 63-63,1 kg/ cielę. Po 56 dniach w grupie kontrolnej uzyskano 108,1 kg. Waga końcowa w grupie doświadczalnej, w której podawano PROVITA LE wyniosła o 5,1 kg więcej. Dzienne przyrosty zwiększyły się o 90 g czyli o 11,1%, z 805 g na 895 g. Mimo iż w pierwszych tygodniach doświadczenia, pobór preparatu mlekozastępczego był taki sam a pobór suchego TMR-u bardzo niski, cielęta doświadczalne zaczęły już wtedy znacznie przybierać na masie ( rys.)

 

Wynik: większy pobór paszy

 

Obserwacja poboru suchej masy i dziennych przyrostów pozwoliła obliczyć efektywność energetyczną, to znaczy stosunek poboru energii na kg przyrostu w przeliczeniu na pobraną energię z paszy.
Cielęta doświadczalne już w trakcie fazy pojenia a także bezpośrednio po niej zjadały o 5,8% więcej suchej paszy. Ich przyrosty były wyższe o 11,1% a więc nakład energii na kg przyrostu oznaczał redukcję o 8%, z 27,6 MJ ME/kg przyrostu do 25,4% MJ ME/kg przyrostu (rys.)

 

Wynik: poprawa statusu zdrowotnego zwierząt

 

Status zdrowotny zwierząt nie budził w trakcie doświadczenia większych zastrzeżeń. Biegunki, leczone przez weterynarza, wystąpiły u siedemnastu zwierząt w grupie kontrolnej i u siedmiu w grupie doświadczalnej. Ocena kału cieląt w pierwszych dwóch tygodniach nie wskazywała na występowanie różnic pomiędzy grupą kontrolną a doświadczalną.

 

Podsumowanie

 

Cielęta z grupy kontrolnej, żywione bez dodatku PROVITA LE, potrzebowały ok. 6 dni więcej, aby osiągnąć wagę cieląt z grupy doświadczalnej. Żywienie bez PROVITA LE wymagało wyższego zużycia paszy, dłuższego chowu, co wiązało się z dodatkowymi nakładami. Do tego dochodzą koszty, wynikające z opieki weterynaryjnej.
Doświadczenie udowodniło skuteczność działania PROVITA LE. Cielęta są zdrowsze, rozwijają się szybciej i jednorodniej.