Magnez - niedoceniany pierwiastek


Znaczenie magnezu dla metabolizmu krów jest wielopłaszczyznowe. Magnez należy do najważniejszych przekaźników w tkankach nerwowych i mięśniowych. Odgrywa także ważną rolę w regulacji przemiany wapnia u krów mlecznych (rys.1).

 

 

 

 

 

Aby zabezpieczyć ilość wapnia potrzebnego do produkcji mleka, krowa musi w bardzo krótkim czasie, uruchomić znaczne rezerwy wapnia z kości i pobrać możliwie najwięcej wapnia z paszy lub z przewodu pokarmowego. Jeżeli jej się to nie uda, spada stężenie wapnia we krwi. Niedobór wapnia prowadzi do wystąpienia porażenia poporodowego.


 

Niedobór magnezu zwiększa ryzyko gorączki mlecznej


Metabolizm wapnia jest regulowany przez hormony. Gdy wskutek produkcji mleka spadnie stężenie wapnia na początku laktacji, przytarczyce wydzielają parathormon. Parathormon wspomaga uwalnianie wapnia z kości i stymuluje aktywność witaminy D3, która zwiększa w jelicie przyswajalność wapnia z paszy. Na skutek tych reakcji stężenie wapnia we krwi wraca na właściwy poziom. 
Dla wydzielania parathormonu i dla aktywacji witaminy D3 niezbędny jest magnez. Jego niedobór zwiększa tym samym ryzyko pojawienia się gorączki mlecznej. Przyswajanie magnezu odbywa się zasadniczo w żwaczu. Zwiększona podaż wapnia w dawce zmniejsza przyswajalność magnezu w żwaczu i prowadzi do jego niedoboru. Dlatego proporcja wapnia i magnezu nie powinna, szczególnie w okresie zasuszania, przekraczać wartości 4,5:1.
Wysoka dostępność magnezu jest zatem kluczowym czynnikiem sukcesu dla krów w fazie przejściowej. We współpracy z ISF firma SCHAUMANN opracowała innowacyjną substancję czynną MiMag. W trakcie specjalnego procesu mielenia tlenek magnezu ulega mikronizacji i aktywacji.  W ten sposób powstaje większa powierzchnia ze strukturą o dużej porowatości  (rys.2) i to właśnie wyróżnia MiMag. Substancję czynną MiMag cechuje doskonała rozpuszczalność, co znacznie poprawia zaopatrzenie w magnez krów zasuszanych. 


Od teorii do praktyki


Zastosowanie i działanie MiMag zostało poddane dokładniej analizie w centrum Gut Hülsenberg przez ISF Schaumann Forschung we współpracy z uniwesystetem w Kiel w ramach pracy licencjackiej. Ważna dla przyswajania magnezu przez krowy mleczne jest rozpuszczalność w żwaczu. Im rozpuszczalność jest lepsza, tym większa ilość magnezu może potencjalnie zostać wykorzystana w metabolizmie. Ma to istotne znaczenie szczególnie przy wysokich zawartościach potasu. 
W badaniach laboratoryjnych  w zakresie rozpuszczalności MiMag w porównaniu do tradycyjnego tlenku magnezu, uzyskano ośmiokrotnie wyższą rozpuszczalność przy pH 6,  co odpowiada warunkom w żwaczu (rys.3). Z tego względu MiMag został przetestowany w praktyce w centrum Gut Hülsenberg, a po pozytywnych wynikach wprowadzony natychmiast do wszystkich produktów nowej linii RINDAVITAL VK dla krów zasuszonych.

 
 


Rola magnezu w metabolizmie wapnia

Tlenek magnezu i MiMag (1000-krotne powiększenie pod mikroskopem elektronowym)

Rozpuszczalność magnezu w żwaczu przy wartości pH 6,0